Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad is een orgaan om inspraak te hebben over zaken die te maken hebben met regelingen als: personeel, onderwijs, de school enz. Ze is als raad vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven.
De belangrijkste taak van de M.R. is het adviseren van het bestuur over voorgenomen besluiten, t.a.v. alle zaken die de “eigen” school aangaan. Adviezen kunnen zowel gevraagd als ongevraagd worden uitgebracht. Daarnaast is het van belang dat de M.R. naar vermogen overleg en openheid binnen de school bevordert.
De notulen van de vergadering liggen ter inzage in een map in de personeelskamer.
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle scholen van de stichting zit een ouder en een leerkracht van alle aangesloten scholen. Hierin worden zaken behandeld die niet alleen de “eigen” school aangaan, zoals het bestuursformatieplan. Hierdoor kan de GMR invloed uitoefenen op het bestuursbeleid. De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten, aangevuld met de directeur als adviseur. Tevens wordt een vertegenwoordiger van de ouderraad uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

Mocht u meer informatie wensen of wilt u  een onderwerp op de agenda zetten? Dat kan door contact op te nemen met een van de MR-leden of door een mail te versturen naar mr@hetlaarwierden.nl.