Verlof aanvragen


Verlofregeling

Vanaf de leeftijd van 5 jaar is ieder kind leerplichtig.

Een verzoek voor extra vakantie voor gewichtige omstandigheden moet twee maanden van tevoren ingediend zijn op het daarvoor bestemde formulier, verkrijgbaar bij de directeur van de school.

Te laat indienen betekent dat de aanvraag in principe niet in behandeling zal worden

genomen.

De regels voor dit extra verlof zijn aangescherpt.

Tevens moeten alle andere verloven schriftelijk aangevraagd worden via een speciaal

verlofformulier, bij de directeur te verkrijgen en te downloaden via de site.

Op school wordt door de leerkracht een verzuimregistratie bij gehouden. Bij ongeoorloofd verzuim wordt er door de directeur melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.

Voor de overige leerlingen kan vrijstelling worden verleend in de volgende gevallen:

  • Het gesloten zijn van de school wegens een besmettelijke ziekte;
  • Het ziek zijn van de leerling of vervulling van godsdienstige plichten;
  • Andere “gewichtige”omstandigheden, zoals verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte en overlijden van bloedverwanten tot en met de vierde graad;
  • Bevalling van moeder, verzorgster, voogdes; 12 ½ -25-40-50 en 60jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed of aanverwanten tot en met de vierde graad.
  • Indien de werkgever verplicht buiten de schoolvakanties vrije dagen op te nemen (een verzoek hiervoor moet minimaal 2 maanden van tevoren, schriftelijk bij de directeur worden ingediend, met overlegging van een werkgeversverklaring; formulieren zijn bij de directeur verkrijgbaar);
  • vakantie van kleine zelfstandigen (het ene jaar wel, het andere jaar geen verlof);
  • het bezoeken van familie in een ander werelddeel (niet jaarlijks).

Let wel: er wordt geen verlof gegeven voor een bezoek aan sportwedstrijden, wintersportvakantie, een aangeboden lang weekend etc.

Nogmaals: elk geconstateerd geval van ongeoorloofd verzuim moet gemeld worden bij de leerplichtambtenaar en kan tot vervolging en boetes leiden.

Neemt u in elk geval tijdig contact op met de directeur als u om welke reden dan ook langdurig verlof moet hebben voor uw kind(eren).

De Procedure

U kunt het aanvraagformulier ‘Verlofaanvraag’ hier downloaden

  1. U vraagt verlof aan middels het aanvraagformulier buitengewoon verlof. Eventueel vergezeld van een werkgeversverklaring.
  2. Dat formulier kunt u inleveren bij de groepsleerkracht of de directie.
  3. U ontvangt zo spoedig mogelijk een kopie van het formulier terug, met daarop de door de directie ingevulde beschikking.